هنر کبود

 

سفالینه هایی زیبا که با الهام از نقوش عمارت مظفریه (مسجد کبود) تبریز توسط سرکار خانم رعنا صحت مند از هنرمندان شهر تبریز آفریده شده است.

 

........................