عکس 17

《ان مع العسر یسرا...》

 

عکس از: فاطمه کریمی