عکس 21

هرگز از يادت جدا نتوان شدن
من به تو مشتاق و از "من" دورتر...

عکس از: مهسا رضاوند