عکس 22

ر مسجد عشق رفته بودم به نیاز

گفتند: اذان بگو، من از او گفتم

 

عکس از: ایرج دشتی