همین جا خوب استهمین کنج بی پیدایی....   عکس از: حدیث خطایی   اضافه کردن دیدگاه جدید
  عکس از: آقای امیر اکبری   Photo by: Amir Akbari     اضافه کردن دیدگاه جدید
  کبود میشود از یاد تو ، روان من...   عکس از: کاتیک فوتوگرافی Photo by: katik photography       اضافه کردن دیدگاه جدید